Huspraxis A-Ö

Andrahandsuthyrning (Upplåtelse i andra hand)

En bostadsrätt upplåts i syfte att bostadsrättsinnehavaren själv ska bo permanent i den. Om man vill upplåta sin bostadsrätt i andra hand kan man få göra det om skäl finns, men bara under en begränsad tid. Ansökan om uppplåtelse i andra hand (andrahandsuthyrning) görs skriftligen till styrelsen och därefter lämnas besked om ansökan har beviljats eller inte. Notera att upplåtelsen i andra hand inte får påbörjas innan ett positivt svar har fåtts från styrelsen. Beslut tas på styrelsemöten, som äger rum en gång per månad.  Föreningen tar ut en förhöjd månadsavgift under tiden som upplåtelsen pågår, allt enligt föreningens stadgar. Den förhöjda månadsavgiften på årsbasis motsvarar 10 % av ett basbelopp, med andra ord per månad basbeloppet dividerat med 120.
Mall för ansökan finns under "Dokument".
Vad är då skäl? Det är exempelvis studier eller arbete på annan ort. Det kan vara att man vill prova att sambo med en partner. Men även andra liknande skäl kan godkännas. Tänk på att det alltid är bostadsrättshavaren som är ansvarig gentemot föreningen för alla sina förpliktelser. Notera att om du hyr en parkeringsplats av föreningen, så sägs det avtalet upp vid andrahandsupplåtelse. Om du vill förlänga en pågående andrahandsupplåtelsen så måste en ny ansökan om detta inkomma minst en månad innan den tidigare upplåtelsen löper ut.
 

Avgiftsbetalning

Husjuristerna  skickar ut avier för månadsavgift och liknande en gång per månad. Avgiften ska  betalas i förskott. Du kan välja om du vill betala via autogiro eller få e-faktura. Det går också att beställa om du ha via mejl. Det går även att få avi via post, dock mot avgift. Gå in på https://portal.nabo.se/avisering/ eller logga in på https://portal.nabo.se/ för att förändra ditt betalningssätt.  Har av någon anledning problem med din betalning, kontaktar du i första hand  Husjuristerna.


Avlopp

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för rensning av golvbrunnar och vattenlås. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för stopp i avloppet fram till gemensam del av röret, därifrån ligger ansvaret på föreningen. Det är inte tillåtet att använda starka propplösande medel som t.ex. kaustiksoda.
 

Avfallshantering

Föreningens kärlskåp finns utanför uppgång E. Tömning av restavfall och matavfall sker onsdagar (sen 2020-04-15). Där finns ett kärl för matavfall (längst till vänster) och två kärl för restavfall.  Matavfallet måste läggas i därför avsedda papperspåsar, som finns att  hämta utanför tvättstugan under trappa C.  Du kan alltså inte lägga papperspåsen i en plastkasse! När det  gäller restavfallet  bör detta läggas i påsar för att underlätta att hålla våra kärl rena och luktfria. Placera inte ditt avfall någon annanstans än i kärlen. Lägg absolut inget annat än matavfall i matavfallskärlet, då föreningen får en faktura på 573 kronor varje gång som detta inträffar. Kärlskåpen är låsta och din lägenhetsnyckel passar.  Förpackningar bör lämnas på FTIABs återvinningstation på  på Ernst Torulfsgatan  bara 100 meter från vår fastighet.  Närmaste återvinningscentral för grovsopor, elektronik, farligt avfall och allt möjligt annat avfall finns på von Utfallsgatan 29, vilket är på gångavstånd med 2,2 km. Föreningen brukar ställa upp en container två gånger per år i samband med föreningens gårdsdagar, då brukar det vara möjligt att lägga in vad som kallas brännbart avfall, alltså inte elektronik och metall.
Det finns möjlighet att lämna ljuskällor, sprejburkar och småelektronik i Farligt avfallsamlaren vid pantautomaterna inne på ICA Munkebäck.
Farligt avfall kan också lämnas två gånger per år vid Farligt Avfall-bilen som stannar vid Sova-butiken här intill. Se schema här.

Badrum

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för alla avloppsrör, värmeledningar  och vattenledningar fram till verikalt stamrör/ledningar. Övrig utrustning inklusive tätskikt ligger på lägenhetsinnehavaren, som har ansvar för att det inte uppkommer vattenskador på väggar och andra delar av fastigheten.

Brand och brandfara

Vid brand eller misstanke om brand larma räddningstjänsten via 112. Varje bostadsrättsinnehavare ansvarar för att det finns minst en fungerande brandvanare i lägenheten. Det är inte tillåtet att förvara föremål i trappuppgångarna ur brandspridnings- och utrymningssynpunkt. Brandfarliga ämnen (sprayburkar, gasoltuber, lösningsmedel, färg, spolarvätska o.d.) får  inte förvaras i trapphus eller i källar- eller vindsförråd. 

Bredband

Fastigheten har från maj 2021 fiberanslutning via Bahnhof.  Grundutbud bredband ingår i månadsavgiften. Här finns det mer information om fiber via Bahnhof i BRF Plåtbockaren.
Tidigare anslutning via Comhem (Numera Tele2) kommer att fungera fram till slutet av 2022. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar  själv för att avsluta eventuella avtal med Comhem. 
 

Cyklar

Cykelförvaring inomhus får endast ske i cykelrummet utanför källaringången till hus A, skyddsrummet under uppgång D eller i eget källarförråd.
Dörr
Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för sin dörr och eventuella lås. Se mer under lås.

El

Observera att du vid inflyttning själv måste se till att du tecknar ett elnätsavtal med Göteborg Energi Nät AB. Annars riskerar du att efter några dagar att strömmen stängs av och allt blir svart i lägenheten utom den fjärrstyrda elmätaren som lyser rött. Glöm inte heller att du måste teckna ett särskilt avtal med en elleverantör.  Den vanligaste orsaken till att en lägenhet är helt strömlös i denna förening är att avtal saknas eller räkning inte är betald.
  Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för elanläggningen i lägenheten. Dina egna säkringar/autmatsäkring och eventuell jordfelsbrytare till lägenheten sitter vanligen direkt innanför lägenhetsdörren. I vissa fall (då lägenheten har en-fasanslutning) finns ytterligare säkringar i utanför dörren i trapphuset bakom en lucka i väggen. Huvudsäkringar för lägenheterna finns i det låsta elrummet i källaren i hus A, liksom säkringar för gemensamma delar av huset.  Elrummet tillhör de utrymmen som bara styrelsen har tillgång till.

Det är inte tillåtet att bryta gemensamma delar av elen utan att ha ett godkännande av styrelsen på grund av risk för följdskador på utrustning. Undantaget är vid risk för liv eller alvarlig skada på egendom.
 

Felanmälan

Vid ej akuta fall mejlar man brf.platbockaren@gmail.com. Vid akuta fall kontaktar man styrelsen (ringa eller knacka på). Det går också att lägga en lapp i styrelsens brevlåda i uppgång C, som töms varje vecka. Det är alla medlemmars ansvar att försöka begränsa skadorna vid t.ex. en vattenläcka.
 

Fönster och vädring

Lägenhetsinnehavarna ansvarar numera för sina egna fönster och fönsterglas.  Vädra gärna, men låt inte fönstren stå öppna i timmar,  för när den svala uteluften når radiatorernas termostater så går dessa igång och föreningens fjärrvärmeräkning ökar. Vill du långvädra, stäng då av radiatorerna.
 

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas varje år senast den 30/6. Kallelse skickas ut tidigast 4 veckor och senast 10 dagar innan föreningsstämman.

Eventuella motioner till stämman skall vara inne i sån tid att de hinner behandlas och fås med i kallelsen till stämman. Man kan lämna in motioner när som helst till styrelsen.
 

Förråd

Till varje ursprunglig lägenhet finns två förråd, ofta ett i källaren och ett på vinden, ett fåtal lägenheter har sina båda förråd i källaren. Lägenheter som har tillbyggda etage, har inte vindsförråd, utan bara ett enda källarförråd. Inga saker får placeras utanför förråden eller i någon annans förråd. För att undvika att förråd belamras bör de hållas låsta.  Förråden ska vara uppmärkta med bostadsrättsnummer.
 

Försäkring

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att ha en giltig hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Gemensam toalett

Gemensam toalett finns utanför tvättstugan (tagg krävs). Tänk på att städa efter dig och ta gärna med en toarulle någon gång. Styrelsen har svårt att ha koll på att det alltid finns papper.
 

Kök

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för all utrustning  i sitt köket som t.ex. spis, kyl och frys. Det innebär också att du ansvarar för att göra ren köksfläkt och ventilationskanalen fram till murstocken.
 

Lås och nycklar

Det finns inga huvudnycklar till lägenheterna.  Låsen lägenheterna och alla gemensamma utrymmen utom vindarna samt ingår i ett låssystem från Safeteam.  Det finns möjlighet att beställa extra nycklar och att avhämta dessa hos Safeteam på Flöjelbergsgatan 17 i Mölndal (öppet vardagar dagtid till 17:00), de tar ut en kostnad av dig för nyckeln på runt 250 kronor. Telefon till butiken är 031-7061360. Du måste dock först få en ifylld nyckelrekvision av styrelsen.
Det finns möjligheter att vid förlorade nycklar att stifta om befintlig låscylinder, så att tidigare nycklar inte längre passar och att nya nycklar tillverkas.  Man flexar cylindern, vilket innebär att låssmeden ändrar några stift i cylindern. Samma sak här, det krävs även här en nyckelrekvisision av styrelsen till Safeteam.
Instruktion hur själv man lossar sin låscylinder.
Eventuella överlås i lägenhetsdörrarna är bostadsrättsinnehavarnas egna och ingår inte i föreningens låssystem.

Lägenhetsnummer
Varje lägenhet har ett internt bostadsrättsnummer(lägenhetsnummer). De går från nummer 1 till nummer 42. Lägenhet 1-24 finns i hus A och läg 25-42. i hus B.
Hus A är uppgångarna A, E, F och G och Hus B är uppgångarna B,C och D.
Du bör lära dig ditt bostadsrättsnummer, då det används till väldigt mycket i föreningen. Till det finns också Skatteverkets lägenhetsnummer, där du är folkbokförd. Uppgifter om bostadsrättsnummer och lägenhetsnummer finns på tavlorna i respektive trapphus.

Mäklarfrågor
Svar på de frågor som mäklare oftast har och denna information är uppdaterad i september 2021.
1. Ja. föreningen är äkta.
2. Delägarskap av anhöriga är tillåtet, dock ska minst 25 % ägas av den som förväntas bo i lägenheten.
3. Juridisk person tillåtes inte.
4. Kön till de 20 parkeringsplatserna är vanligtvis runt 4 lägenheter lång. Väntetiden är i genomsnitt under 12 månader. Det går inte att spå i hur lång väntetiden kommer att bli, då  platserna omsätts vid försäljning eller andrahandsuthyrning,  som är svåra att förutse. Kostnaden är 400 kr /månad.
De 4 garage som finns, blir inte lediga förrän efter mars 2024, så där finns ingen kö att ställa sig i.  Föreningen saknar besöksparkering och lastplatser.
5. Bostadrättslokalen i källaren, får man bo i den? Nej bygglov för att bygga om till bostad saknas, och lär ej heller fås, då takhöjden är för låg.
Så endast användning som lokal är tillåtet.
6. Köp av råvind?  Det är möjligt att få köpa det tomma vindsutrymmet ovanför sin lägenhet av föreningen. Processen ska då ske enligt följande.
De som vill kan köpa vindsutrymmet och bygga etage, de får skriva en motion till föreningstämman om detta.  Motionen bör likna de tidigare som skrevs vid tidigare råvindsförsäljningar.
7. Avgiftsförändringar, har inte gjorts i föreningen på åtskilliga år. 2021 kommer dock en justering uppåt på 2% att genomföras.  Fiberindragningen i maj 2021, där bredbandskostnaden flyttas från medlemmarna till föreningen kommer att påverka månadsavgiften något.  Beslut om detta kommer att dröja till 2022.
8. Kommande större renoveringar. Det går att läsa om i föreningens   underhållsplan. Notera att årtalen är att betrakta som rekommendationer.  Under 2021-2022 kommer fastighetens dagvattensystem att  bytas ut. Det är vad som är på gång just nu. I övrigt är inget större underhållsarbete planerat.
9. Senaste större renoveringarna. Relining av avloppsstammarna gjordes 2004.  Samtliga fönster utom badrum byttes 2017-2018. Ventilationen gjordes om till mekanisk frånluft 2016.  Värmesystemet (fjärrvärme) justerades 2017. 2019 & 2020 har inga större renoveringar skett. Fiberanslutning kom 2021. Översyn och uppmärkning av elanläggningar i allmänna utrymmen gjordes 2021.
10.  Varmvatten, kallvatten, värme och fiberanslutning bredband ingår i månadsavgiften.
11. Fastigheten står på en tomträtt, nuvarande tomträttsavgäld sträcker sig fram till 2027.
12. Något mer att tänka på som köpare?  Att det är en liten förening där man gärna ska se det som en självklarhet att delta på städdagar, årsstämmor osv och att man är medveten om vad det innebär att bo i en bostadsrätt.
13. Fastigheten byggdes och förvärvades av föreningen 1948-1950.
14.Årsredovisningar brukar bli klara just innan den årliga föreningsstämman innan halvårsskiftet och finns sen under dokument på hemsidan.
15. Gemensamhetsutrymmen? Tvättstuga med tillhörande torkrum.
16. Gällande stadgar finns på hemsidan under dokument på hemsidan.
17. Husjuristerna sköter den ekonomiska förvaltningen och det är hos dem, som man får ut mäklarbild och det är dit man skickar handlingar.
18. Grundutbud i form av fiberanslutet bredband ingår i månadsavgiften från maj 2021. Övriga tjänster får medlemmen teckna separat avtal med leverantören om. Grundutbud kabel-tv från Tele2( fd Comhem) ingår i månadsavgiften till december 2022 då det utgår p.g.a. uppsägning av avtalet.
19. Påminn gärna köparna att elnätsavtal och elleveransavtal genast bör tecknas, för att undvika riskera att bli strömlösa strax efter inflyttning. Detta är vanligt i denna förening som har många förstagångsköpare.
20. Övrig information finns under de olika rubrikerna här i Huspraxis.

Ordning och oväsen

Enligt föreningens trivselregler ska det vara tyst efter 22 dag före vardag, och efter 23 kväll före lördag, söndag och helgdag. I övrigt gälller det att ta hänsyn till sina grannar. Huset är lyhört och ljuden kan sprida sig långt ifrån lägenheten.
 

Parkering

Föreningen har 20 parkeringsplatser mot Ernst Torulfsgatan, som hyrs ut för 400 kr/mån till medlemmar. Föreningen hyr inte ut externt. Anmälan till kölista görs genom att medlemmen mejlar brf.platbockaren@gmail.com. Som ny medlem kan du sätta upp dig på kö när du har fått tillträde till din lägenhet. Notera att du förlorar parkeringsplatsen om du upplåter din lägenhet i andra hand. Platserna omsätts alltså vid försäljning eller andrahandsupplåtelse.  Räkna med att väntetiden är åtminstone ett år.
Det finns 4 garage, men det hyresavtal som finns för dessa går inte ut förrän i mars 2024. Därför finns ingen kö för detta.
Endast en p-plats per lägenhet gäller så länge kö finns. P-platsen får inte heller upplåtas  i andra hand.

Parkeringsförbud gäller på gatan in på gården. Det är en kommunal väg.  Även gångvägen på södra sidan av B-huset är kommunal och inte heller där får man parkera.

Föreningen har ingen besöksparkering. På vår egen parkering sker det övervakning, giltigt parkeringstillstånd skall förvaras synligt enligt gällande anvisningar annars finns risken för kontrollavgift. Invändningar mot kontrollavgift hanteras av parkeringsbolaget Aimo Park.

Post
Varje lägenhet har  ett postfack i fastighetsboxen i entrén.  Nyckel till ditt eget postfack, kan du kopiera hos valfri låssmed. Föreningen har en huvudnyckel till fastighetsboxarna. Får du post till tidigare boende, så skriv på försändelsen "Åter avsändare adressaten okänd" och lägg den närmsta brevlåda.  Att lägga felsänd post ovanpå fastighetsboxen gör ingen någon åtgärd på. Från 2021 har PostNord utdelning bara varannan dag i Göteborg.

Renovering

För vissa förändringar i lägenheten kan det krävas tillstånd av styrelsen. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att skaffa det. Det gäller t.ex. ingrepp i gemensamma delar av el, vatten, avlopp och ventilation samt nertagning av väggar, liksom arbeten som påverkar ytskiktet i våtrum. Till detta krävs tillstånd för att ansluta vitvaror till vatten, exempelvis  diskmaskiner, kylskåp och tvättmaskiner. Alla godkännanden sker skriftligen. Renoveringar ska utföras enligt gällande regler på ett fackmannamässigt sätt annars kan bostadsrättsinnehavaren bli tvungen att återställa renoveringen. Det är inte tillåtet att bryta gemensamma delar av el, värme och vatten utan att ha ett godkännande av styrelsen, undantaget vid risk för akut risk för liv och egendom. Det finns risk för följdskador som kan bli dyrbara både för föreningen och bostadsrättsinnehavaren. 

Rökning

Rökning är inte tillåten i  gemensamma utrymmen. På grund av att det sitter friskluftsintag precis invid entréerna till trapphusen är det också olämplig att röka där. Det är heller inte tillåtet att slänga fímpar utanför portarna. 

Sälja, belåna eller skaffa utdrag ur lägenhetsregistret.
Om du ska sälja din lägenhet eller skriva om lånen eller liknande och behöver hjälp eller uppgifter, kontakta då föreningens ekonomiska förvaltare Husjuristerna.  Mejladress boende@husjuristerna.se

Städning
Städningen av trappuppgångar och tvättstuga sköts av Ren Miljö. 
Vindar och källargångar och övriga gemensamma utrymmen städar vi själva. Detta sker i samband med gårdsdagar. Föreningen anordnar två gårdsdagar per år där medlemmarna tillsammans gör en insats för miljön i och runt fastigheten. 
 

Trapphus och trapphusfönster

Det är inte tillåtet att förvara föremål i trapphusen eller i övriga allmänna utrymmen, detta av brandskyddsskäl. Du får vädra genom att öppna trapphusfönster, men stäng dem sen efter dig. Det är alltför vanligt att trapphusfönster står öppna i dagar och radiatorerna i trapphusen är på för fullt.
 

TV och IP-telefoni
Comhem (numera Tele2) hade föreningen ett avtal med avseende tv. Det avtalet är uppsagt och leveranserna av tv från Comhem kommer att upphöra i  slutet av 2022. Medlemmar som vill ha tv-tjänster eller ip-telefoni hänvisas till teckna avtal med detta med bredbandsleverantören Bahnhof
 

Tvättstuga

Tvättstuga, torkrum och torktumlarrum finns i källaren i B-huset. Du måste ha en tagg för att kunna boka tvättider och komma in. Instruktion för bokning finns vid tvättstugan. Rengör tvättstugan efter avslutat tvättpass. Glöm inte att göra rent i tvättmedelsfack respektive filtret i tumlaren. Lämna inte kvar något avfall. Torktumlaren är dumt nog placerad i ett separat utrymme nära dörren ut mot gården. Skulle taggen sluta fungera, så kontakta styrelsen så kan den omprogrammeras.
 

Vatten

Om det inte sitter ballofixer i lägenheten, så finns avstängningsventiler för var stam för vatten och värme för varje uppgång  i taket i källaren.  I de allra flesta fall är värmeventilerna svarta, kallvattenventiler gröna och varmvattenventiler röda. I de flesta uppgångar så finns det två stammar upp. När det gäller uppgång G, så finns avstängningarna i låsta utrymmen(elrum & uteförråd), så här behövs hjälp av styrelsen för nycklar. När det gäller uppgång A och D, så går det inte att stänga av varmvatten bara för den uppgången på grund av det som heter varmvattencirkulation utan hela eller halva fastigheten får stängas av. För att stänga av värme och vatten krävs styrelsens godkännande, förutom vid akuta läckor.  Styrelsen förväntar sig att alla vvs-arbeten utförs av behöriga montörer.
 

Ventilation

2016 gjordes ventilationen i fastigheten om från självdrag till mekanisk frånluftsventilation.  Mekanisk frånluftsventilation innebär att det sitter fläktar på taket som suger ut luft ur lägenheterna. Utsuget sitter vanligtvis  i badrummet. Det finns också ett utsug i köket. Utsuget i köket har ett spjäll som aktiveras när köksfläkten startar och då sugs luft ut även där.  Det finns nu i alla lägenheter två tilluftsventiler.  Det går att justera inflödet i tilluftsventilerna med ett manuellt spjäll. (Dra den vita plasten rakt ut och försiktigt). Rengör gärna det filter som sitter i tilluftsventilerna vid tillfälle. Föreingen rekommenderar mycket starkt att tilluftsventilerna ska stå helt öppna hela året, då annars radonhalten i lägenhetsluften annars kan gå över det tillåtna gränsvärdet. Är tilluftsventilerna i lägenheten helt stängda uppstår också andra problem,  då det då blir undertryck i lägenheten, exempelvis att doft från avlopp tränger upp. Giltig OVK finns fram till 2022.

  
Vinterväghållning
Föreningen har ett  avtal av med företaget Ren Miljö för att sköta plogning och flisning.
 

Värme

Husets uppvärmning sker via fjärrvärme som fördelas ut till lägenheterna via ett vattenburet system. Temperaturen regleras huvudsakligen via en cirkulationspump samt termostater på elementen. För bästa effekt bör elementen luftas regelbundet. Undvik att blockera elementen med möbler eller tjocka gardiner.  Avstängningar för radiatorer se rubrik Vatten.